Samorządowcy, związkowcy, ekolodzy i naukowcy złożyli swoje uwagi do projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST) Wielkopolski Wschodniej. Wskazali szczególnie kwestie prognoz dotyczących rynku pracy, edukacji młodzieży i urlopów górniczych.

Polska Zielona Sieć, która koordynowała pracę nad składaniem uwag, wskazała m.in. na konieczność inwestowania w innowacyjność i wspieranie sektora MŚP. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw, których działalność pomaga przekształcać gospodarkę Wielkopolski Wschodniej na coraz bardziej neutralną dla klimatu. Wsparcie tych firm ma znaczenie, bo skoro środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są ograniczone, to należy je wykorzystać na sensowny rozwój gospodarki, czyli w pierwszym rzędzie wspierać inicjatywy związane z OZE, GOZ i z efektywnością energetyczną. 

Ważne jest też, by Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji uzupełnić o szacunkowe dane – jaka liczba osób i w jakich latach zostanie zwolniona z pracy. A także ile powinno zostać stworzonych nowych miejsc pracy, w jakich gałęziach przemysłu i do kiedy. To wszystko oznacza również konieczność przekwalifikowania dużej grupy osób. Koszt takiego procesu należy już teraz oszacować.

Dopiero rzetelne dane liczbowe pozwolą zaplanować działania i stworzyć zarys wieloletniego budżetu dla regionu. Będzie on wspierany z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a także z innych źródeł, nie tylko unijnych.

Do rozwiązania nadal pozostają takie kwestie, jak edukacja młodzieży czy urlopy górnicze. Szczególnie Młodzieżowy Strajk Klimatyczny zwracał uwagę na potrzebę dopasowania oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy. Chcą utworzenia młodzieżowych inkubatorów przedsiębiorczości. Ruch proponuje też, by w szkołach były zajęcia dodatkowe z edukacji klimatycznej, tłumaczące zagadnienia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ) i odnawialnymi źródłami energii (OZE). 

Związek zawodowy „KADRA” poruszył w swoich uwagach do TPST kwestię urlopów górniczych. Zdaniem związkowców powinny przysługiwać nie tylko pracownikom kopalni węgla kamiennego, ale również brunatnego. Tylko takie kopalnie, odkrywkowe, znajdują się bowiem w Wielkopolsce Wschodniej.

Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej powołano jako wspólną platformę dyskusji, wymiany punktów widzenia i doświadczeń, skupiającą szerokie i zróżnicowane grono podmiotów z Wielkopolski Wschodniej. Głównym celem Forum jest włączenie w proces planowania transformacji subregionu wszystkich stron, których zmiany te będą dotyczyć i od akceptacji których będzie również zależał jej sukces.

Uwagi do projektu TPST będą zweryfikowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie w celu ich uwzględnienia w finalnym dokumencie. Projekt TPST ma zostać przesłany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do końca marca.

Uwagi można pobrać TUTAJ

autorka: Alina Pogoda

Aktualności