Co to jest Wysłuchanie Publiczne?

Istota Wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele administracji publicznej, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentów wyznaczających plany i strategie rozwoju regionów, usłyszą od przedstawicielek i przedstawicieli społeczeństwa opinie na temat tych planów i strategii.

Organizatorami Wysłuchań Publicznych w 2022 r. w Wielkopolsce Wschodniej, na Górnym Śląsku oraz w regionie bełchatowskim są Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Pierwsze Wysłuchanie odbędzie się 27 styczniu 2022 r. w Wielkopolsce Wschodniej. Partnerami tego wydarzenia są ARR Transformacja Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Instytut Zielonej Przyszłości.

Wysłuchanie jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacje pozarządowe), każdą instytucję, podmioty i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. To, kto będzie mógł ostatecznie zabrać głos, określa Regulamin Wysłuchań. Uczestnictwo i pomoc w organizacji opisywanych tu Wysłuchań ze strony organizacji obywatelskich prowadzone jest w oparciu o ich środki finansowe. Adresatem uwag jest administracja państwowa i samorządowa. Proces Wysłuchań jest jedynie formą specyficznego i dynamicznego „udrożnienia komunikacji”, a adresat ostatecznie winien odnieść się do opinii sformułowanych w trakcie Wysłuchań.

7 zasad konsultacji publicznych

Wysłuchania odwołują się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku. Spełnienie niektórych z nich leży po stronie organizatorów Wysłuchań (transparentność, powszechność, przewidywalność), inne zależą od uczestników np. zasada dobrej woli czy poszanowanie interesu ogólnego. Spełnienie pozostałych zasad, w szczególności responsywność (ustosunkowanie się do uwag) oraz koordynacja, zależy już wyłącznie od strony administracji publicznej. Wierzymy, że każdy z uczestników i uczestniczek tego przedsięwzięcia stanie na wysokości zadania.

Wysłuchania spowodują zapewne, że strona przygotowująca projekty dokumentów (i każda osoba, która weźmie udział w Wysłuchaniu), usłyszy bardzo różne opinie na temat przygotowanych propozycji.

Na czym polegają Wysłuchania?

Wysłuchanie jest jedną z metod prowadzenia konsultacji dotyczących ważnych rozstrzygnięć w sferze polityk publicznych. W trakcie Wysłuchania instytucje i osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji wygłaszają swoje stanowiska względem propozycji poddawanej konsultacjom.

Kluczowe jest dopuszczenie do wyrażenia swojej opinii wszystkich (a w każdym razie możliwie największej liczby) osób i instytucji/podmiotów, które same uznają, że mają do przekazania istotne argumenty w danej sprawie. Wysłuchanie czyni proces konsultacji bardziej otwartym i partycypacyjnym. Zapobiegać ma sytuacji, w której ważne argumenty dotyczące spraw publicznych pojawiają się jedynie w gronie decydentów lub wskazanych przez nich środowisk politycznych lub eksperckich.

Wysłuchanie – jak sama nazwa wskazuje – jest to jedna z rzadkich sytuacji, w których decydenci świadomie przyjmują rolę słuchaczy, a nie mówców. Ważne jest też to, że istotą Wysłuchania nie jest bynajmniej polemika czy budowanie konsensusu między uczestnikami i uczestniczkami.

Uczestnicy i uczestniczki mają ściśle określony czas wypowiedzi, a ich kolejność jest losowana. Chodzi o to, aby możliwie skutecznie wyrównać szanse na przedstawienie swojego poglądu wszystkim uczestnikom i uczestniczkom. Czasem są to poglądy sprzyjające proponowanym rozwiązaniom, czasem im przeciwne, czasem wyrażone solidnymi argumentami i poparte materiałem empirycznym, a czasem są to wystąpienia emocjonalne, osobiste świadectwa i anegdotyczne dowody. Wszystkie one mają prawo się pojawić, dopóki nie przekroczą zawartych w regulaminie reguł.

Ważne jest, że uczestnicy i uczestniczki Wysłuchania nie dyskutują między sobą (choćby dlatego, że każdy zabiera głos tylko raz), ale odnoszą się do przedmiotu Wysłuchania. Uczestnicy i uczestniczki mogą się radykalnie różnić w opiniach, ale nie mogą się obrażać. Naruszenie tej zasady spotka się z upomnieniem ze strony prowadzących, ale jeśli to nie odniesie skutku, ostatecznie odebraniem głosu.

Organizatorzy odpowiadający za techniczne i proceduralne aspekty Wysłuchania, a także,  jak osoby prowadzące Wysłuchanie, zachowują bezstronność w sprawie przedmiotu Wysłuchania. Ich zadaniem jest troska o bezstronny i sprawny przebieg Wysłuchania.

Ramowy schemat Wysłuchania

Poniżej przedstawiamy ramowy schemat przygotowania i przebiegu Wysłuchania.

Konkretne nazwiska osób występujących w czasie danego Wysłuchania (mówców), czas ich wypowiedzi ogłaszać będziemy po zebraniu deklaracji uczestnictwa, ewentualnych losowaniach, zaproszeniu gości. Informacje te będą umieszczane na niniejszej stronie oraz rozsyłane do uczestników (drogą elektroniczną).

Czas trwania

Wysłuchanie zaczyna się o godz. 10.00 i trwa nie dłużej niż do godz. 14.00.

Role w czasie Wysłuchania

Moderator/-ka Wysłuchania

Moderator/-ka Wysłuchania, czyli inaczej prowadzący/-a – udziela głosu poszczególnym stronom.

W pierwszej kolejności wypowiadają się przedstawiciele i przedstawicielki organizacji i instytucji odpowiedzialne za organizację wydarzenia oraz inne osoby, które zapewnią sprawny przebieg Wysłuchania.

Uczestnicy Wysłuchania

Grupa 1: Autorzy dokumentów  – w szczególności przedstawiciele administracji publicznej odpowiadającej za przygotowanie opiniowanych dokumentów (osoby piastujące funkcje ministrów i pracownicy administracji samorządowej i/lub jednostek podległych odpowiedzialnych za dany dokument). Uczestnictwo tej grupy nie podlega losowaniu.

Grupa 2: Mówcy – osoby zaproszone przez organizatorów i/lub zgłaszające się samodzielnie za pomocą publicznie dostępnego formularza. Mówcy mogą zabierać głos zarówno w imieniu szerszej grupy instytucji czy całych środowisk, m.in. porozumień, federacji i związków, a także poszczególnych intytucji/podmiotów, jak i po prostu w swoim imieniu (jako indywidualni obywatele/-ki). W programie Wysłuchania każda z tych grup będzie miała swój czas na wystąpienie.

Grupa 3: Widzowie – osoby zaproszone bezpośrednio przez organizatorów, a także zgłaszające się samodzielnie za pomocą publicznie dostępnego formularza. Osoby te mogą uczestniczyć w zdarzeniu poprzez komunikację niewerbalną – moderowany chat, w tym możliwość proponowania pytań oraz wyrażanie swoich opinii w postaci ankiet przygotowanych przez organizatorów.

Ponadto w Wysłuchaniu udział biorą przedstawiciele/-ki organizatorów zapewniający obsługę techniczną i organizacyjną.

Techniczne szczegóły

Osoby z grup 1, 2 i 3 będą uczestniczyć w Wysłuchaniu poprzez platformę ZOOM Webinar (otrzymają specjalny link). Aplikacja umożliwia jednoczesny udział do  500 osób.

Poza uczestnictwem za pomocą platformy Zoom każdy zainteresowana osoba będzie mogła obserwować wydarzenie w postaci transmisji na kanałach YouTube i FB.

Uwaga: Wysłuchanie będą tłumaczone w czasie rzeczywistym na Polski Język Migowy

Jak zgłosić chęć uczestnictwa?

Chęć uczestnictwa w Wysłuchaniu w formie Zoom Webinar należy zgłosić za pomocą specjalnego formularza, nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem wysłuchania

W przypadku Wysłuchania, które odbędzie się w dn. 27 stycznia (czwartek) należy wysłać zgłoszenie nie później niż do godz. 10:00 w dn. 25 stycznia 2022 (wtorek).

Zgłosić muszą się zarówno chętni do roli Mówcy, jak i w roli Widza.

Uczestnictwo w Wysłuchaniu (z wykorzystaniem aplikacji Zoom Webinar) przez osoby pragnące zachować anonimowość nie jest możliwe. Osoby zgłaszające się jako reprezentacja organizacji lub instytucji powinny poinformować o tym fakcie w formularzu. 

Do udziału w Wysłuchaniu mogą się zgłaszać także osoby prywatne występujące jedynie we własnym imieniu. Informacja o fakcie zgłoszenia, jak i ostatecznej liście uczestników/-czek będzie publicznie dostępna (bez udostępniania danych kontaktowych).

Reguły uczestnictwa

W przypadku, gdy liczba osób chętnych do uczestnictwa w danym Wysłuchaniu przekroczy liczbę dostępnych miejsc (mówców i widzów), pierwszeństwo będą miały osoby reprezentujące instytucje/podmioty, w szczególności szersze środowisko (związki, federacje lub porozumienia), jednak zawsze pozostanie zagwarantowana pula miejsc (min. 20% mówców i widzów) dla indywidualnych obywateli/-ek, którzy/które chcą uczestniczyć lub zabierać głos wyłącznie we własnym imieniu.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość udzielenia głosu osobom zaproszonym bezpośrednio. Ich uczestnictwo i możliwość zabierania głosu nie jest przedmiotem losowania. Dotyczy to mówców i widzów. Ich liczba nie może jednak przekroczyć w każdej z tych ról 20% uczestników. Jeśli zaproszone osoby miałyby zabierać głos, to łączny czas ich wystąpień nie może przekroczyć 20% całego dostępnego czasu wypowiedzi.

Jeśli liczba chętnych do zabrania głosu będzie większa niż pozwala na to czas Wysłuchania w poszczególnych częściach Wysłuchania, to ostateczna lista zabierających głos będzie wynikiem losowania. Losowana będzie też kolejność zabierania głosu. W poszczególnych częściach Wysłuchania (patrz niżej) może być przyjęty różny czas maksymalnej wypowiedzi. Z zasady nie może być on dłuższy niż 6 minut i nie może być krótszy niż 1 minuta. To czy chętni do zabrania głosu będą mogli ostatecznie wypowiedzieć się w czasie Wysłuchania wraz z maksymalnym czasem, jaki mają do dyspozycji mówcy zostanie im przekazane przed Wysłuchaniem nie później niż na 24 godziny przed Wysłuchaniem. Wypowiedzi krótsze niż te zaproponowane przez organizatorów będą zawsze mile widziane.

Procedura losowania odbędzie w oparciu o jeden z dostępnych on – line generatorów liczb losowych. 

Modelowy program spotkania

Uwaga!

Czas trwania poszczególnych części Wysłuchania może się zmienić, ale ich kolejność ma charakter wiążący. Wiążące jest też zobowiązanie, że Wysłuchanie nie trwa dłużej niż 5 godzin oraz to, że ok. godziny 12.30 nastąpi 15 minutowa przerwa.

  • Podana długość poszczególnych części należy traktować jako czas szacunkowy i preferowany przez organizatorów.
  • Może on ulec zmianie w wyniku liczby i typów zgłoszeń do zabranie głosu.
  • Plan ostateczny będzie ogłoszony nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Wysłuchania.

Część I. Wypowiedzi organizatorów i administracji publicznej [ok. 30 min.]

  1. Powitanie, wyjaśnienie zasad Wysłuchania [ok. 15 min.]
  2. Wystąpienie przedstawicieli strony publicznej tłumaczącej intencje autorów dokumentu i oczekiwanie w stosunku do Wysłuchania [ok. 15 min.]

 Część II. Wypowiedzi przedstawicieli podmiotów reprezentujących możliwe szerokie sektory i środowiska zgodnie z zasadą partnerstwa (z zapewnieniem kryterium reprezentatywności) [ok 120 min]

Wystąpienia przedstawicieli kluczowych organizacji i ich porozumień (związków, federacji) w podziale na 3 grupy partnerów, zgodne z rozróżnieniem wskazanym w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Przypominamy, że wszyscy Mówcy (uczestnicy/uczestniczki) tej części muszą zgłosić chęć udziału za pomocą tych samych formularzy co pozostali uczestnicy/uczestniczki. W zależności od liczby zgłoszeń, czas na wystąpienia przedstawicieli/przedstawicielek poszczególnych grup może być różny.

 A. Administracja publiczna

W przypadku samorządu pierwszeństwo będę miały organizacje zrzeszające instytucje samorządowe (6 korporacji samorządowych) wpisane do Ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Wstępnie przewidujemy od 4 do 10 wypowiedzi, trwające łącznie ok 40 min.

W tej części głos zabiorą przedstawicielki/przedstawiciele:

(i) władz regionalnych, krajowych przedstawicieli władz lokalnych oraz władz lokalnych reprezentujących największe miasta i obszary miejskie, których kompetencje wiążą się z planowanym wykorzystaniem EFSI;

(ii) krajowych przedstawicieli instytucji szkolnictwa wyższego, usługodawców w zakresie usług kształcenia i szkolenia oraz ośrodków badawczych w świetle planowanego wykorzystania EFSI;

(iii) innych krajowych instytucji publicznych odpowiedzialnych za stosowanie zasad horyzontalnych oraz w szczególności podmiotów ds. promowania równego traktowania.

B. Przedstawiciele strony społecznej i gospodarczej

Przedstawiciele/-ki strony społecznej – związki zawodowe oraz strony gospodarczej – biznes, izby gospodarcze i handlowe, przedsiębiorczość społeczna. Pierwszeństwo będą miały instytucje wymienione w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. Wstępnie przewidujemy od 4 do 10 wypowiedzi, trwające łącznie ok 40 min.

W tej części głos zabiorą przedstawicielki/przedstawiciele:

(i) uznanych na poziomie krajowym organizacji partnerów społecznych, w szczególności ogólnych organizacji międzybranżowych i organizacji sektorowych, jeżeli przedmiotowe sektory mają związek z planowanym wykorzystaniem EFSI;

(ii) krajowych izb handlowych i stowarzyszeń przedsiębiorców reprezentujących ogólny interes sektorów i branż w świetle planowanego wykorzystania EFSI oraz w celu zapewnienia zrównoważonej reprezentacji dużych, średnich, małych oraz mikroprzedsiębiorstw, wraz z przedstawicielami ekonomii społecznej.

C. Przedstawiciele podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

W tej części głos zabiorą przedstawiciele kluczowych organizacji wypowiadających się w imieniu szerszego środowiska organizacji – w szczególności krajowych porozumień i federacji zarówno o charakterze ogólnosektorowym, jak i te, które mają szczególne związek z poruszaną tematyką. Wskazanie ewentualnych preferencji i pierwszeństwa spoczywa na członkach Podkomitetu do Spraw Partnerstwa reprezentujących organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Wstępnie przewidujemy od 4 do 10 wypowiedzi, trwające łącznie ok 40 min.

W tej części głos mogą zabrać przedstawiciele podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, takich jak partnerzy działający na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe, a także podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci oraz niedyskryminacji, w tym:

(i) podmiotów działających w obszarach związanych z planowanym wykorzystaniem EFSI oraz ze stosowaniem zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 4–8 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w oparciu o ich reprezentatywność, a także uwzględniając zasięg geograficzny i tematyczny, zdolności w zakresie zarządzania, wiedzę specjalistyczną i podejścia innowacyjne;

(ii) innych organizacji lub grup, na które w znaczący sposób wpływa lub może wpływać wdrażanie EFSI, w szczególności grup uznawanych za zagrożone dyskryminacją i wykluczeniem społecznym.

12:30 Przerwa (ok. 10-15 minut)

Część III. Wypowiedzi pozostałych instytucji/podmiotów i osób, które wyraziły na to chęć rejestrując się na Wysłuchanie [ok 120 min]

A. Wystąpienia przedstawicieli/-ek instytucji/podmiotów (wstępnie przewidujemy od 15 do 25 wypowiedzi trwające łącznie do 80 minut)

B. Wystąpienia osób indywidualnych (wstępnie przewidujemy od 10 do 15 wypowiedzi trwające łącznie do 30 minut)

C. Ewentualnie bardzo krótkie wypowiedzi z sali (np. w formie odczytanie pytań lub postulatów, które widzowie Wysłuchania uznali za najważniejsze (narzędzie Zoom umożliwia przeprowadzenie takiego „rankingu).

Część IV. Podsumowanie [ok 30 min]

A. Krótkie podsumowanie przedstawiciela/-ki autorów dokumentu (pierwsze uwagi informacja o dalszych krokach – w szczególności czego mogą się spodziewać osoby, które sformułowały swoje opinie w ramach Wysłuchania)

B. Czas na wyrażenie opinii o Wysłuchaniu (prosta ankieta ewaluacyjna)

C. Podziękowanie i krótkie podsumowanie, zapowiedzenie dalszych kroków

Wykorzystanie prezentacji

Wypowiedziom mogą towarzyszyć krótkie prezentacje wyświetlane na platformie Zoom. Ze względów technicznych ewentualne prezentacje (w momencie zabierania głosu) będą wyświetlane przez organizatorów, tzw. „udostępnianie ekranu” będzie możliwe wyłącznie z komputera organizatorów. Ewentualne (krótkie!) prezentacje (format pdf), jeśli mają być wyświetlone muszą dotrzeć do organizatorów nie później niż na 24 godzin przed Wysłuchaniem, tj. w przypadku Wysłuchania w dn. 27 stycznia (czwartek), muszą dotrzeć do dn. 26 stycznia (środa) do godz. 10:00. Bardziej szczegółowe instrukcje znajdą się w mailu informującym o możliwości zabrania głosu.

Materiały do udostępnienia

Prezentacje i stanowiska (także te szersze) mogą być dostarczone do organizatorów także po zakończeniu Wysłuchania (zostaną umieszczone na stronie www) do 7 dni po Wysłuchaniu. Dotyczy to także (a może w szczególności osób i instytucji), które z jakichkolwiek powodów nie chciały lub nie mogły się wypowiedzieć w czasie Wysłuchania, ale życzą sobie, aby ich opinie była publicznie dostępna.

Mówca ma też możliwość wysłania stanowiska (rekomendacji/uwag) do dokumentu, który z uwagi na brak możliwości czasowych nie miał/-a szansy przedstawić w pełni podczas Wysłuchania. Materiały te Organizatorzy zamieszczają na stronie internetowej Wysłuchania.

I. Zasady ogólne

1. Wysłuchanie może być inicjowane w odniesieniu do projektów ustaw, projektów rozporządzeń lub innych projektów decyzji lub dokumentów mających szczególną wagę dla państwa, regionu lub ogółu obywateli, które mogą być przedmiotem dużego zainteresowania społecznego.

2. Procedura Wysłuchania składa się z następujących etapów:
a) ogłoszenie o Wysłuchaniu,
b) przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Wysłuchaniu,
c) Wysłuchanie,
d) Przygotowanie i upublicznienie podsumowania z Wysłuchania.

3. Całość Wysłuchania jest jawna. W Wysłuchaniu wykluczone jest anonimowe zabieranie głosu.

4. Wysłuchanie będzie rejestrowane i transmitowane za pomocą Internetu oraz może być transmitowane za pomocą innych środków masowego przekazu.

II. Ogłoszenie o Wysłuchaniu

5. Ogłoszenie o Wysłuchaniu następuje w drodze opublikowania komunikatu o organizacji wysłuchania przez organizatora (lub organizatorów) za pośrednictwem dostępnych kanałów informowania.

6. Ogłoszenie o Wysłuchaniu zawiera w szczególności:
a) temat wysłuchania (tytuł projektowanego dokumentu),
b) termin i miejsce Wysłuchania,
c) informację o planowanym przebiegu Wysłuchania,
d) zasady i terminy zgłaszania się do udziału w wysłuchaniu.

III. Uczestnicy Wysłuchania

7. W Wysłuchaniu mogą brać udział:
a) Mówcy – aktywni uczestnicy wysłuchania, czyli osoby fizyczne i przedstawiciele osób prawnych, zarówno osoby zaproszone przez organizatorów, a także zgłaszające się samodzielnie za pomocą publicznie dostępnego formularza,
b) Widzowie – tj. obserwatorzy, czyli biernie uczestniczące w Wysłuchaniu osoby fizyczne lub prawne,
c) przedstawiciele mediów, relacjonujący Wysłuchanie,
d) przedstawiciele organizatora/organizatorów.

8. Aktywnymi uczestnikami Wysłuchania mogą być wszyscy zainteresowani, którzy zamierzają zabrać głos w trakcie Wysłuchania, w tym:
a) osoby fizyczne,
b) wypowiadające się przez swojego przedstawiciela/przedstawicielkę osoby prawne, w tym w szczególności:
c) przedstawiciele strony publicznej
d) administracja rządowa
e) administracja samorządowa
f) związki samorządowe
g) instytucje badawcze i eksperckie
h) instytucje akademickie
i) instytucje publiczne
j) organizacje społeczne i gospodarcze
k) związki zawodowe,
l) organizacje pracodawców, izby gospodarcze,
ł) biznes, przedsiębiorczość społeczna
m) podmioty społeczeństwa obywatelskiego
n) federacje i związki organizacji
o) organizacje pozarządowe,
p) lokalne grupy działania
r) porozumienia
s) inne instytucje/podmioty..

9. Aktywnymi uczestnikami Wysłuchania mogą być także osoby fizyczne lub prawne, które złożyły swoje uwagi do projektowanego lub już uchwalonego, który jest przedmiotem wysłuchania.

10. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w punkcie 7d, warunkiem uczestnictwa w roli obserwatorów w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym jest:
a) przesłanie swojego zgłoszenia przez odpowiedni formularz na stronie www w wyznaczonym przez organizatora lub organizatorów terminie,
b) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Wysłuchania,
c) udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Wysłuchania,
d) otrzymanie od organizatora lub organizatorów maila z potwierdzeniem udziału w wysłuchaniu.

11. W przypadku osób fizycznych i prawnych, o których mowa w punkcie 8, warunkiem aktywnego uczestnictwa w Wysłuchaniu jest:
a) przesłanie swojego zgłoszenia przez odpowiedni formularz w wyznaczonym przez organizatora lub organizatorów terminie,
b) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Wysłuchania,
c) udzielenie zgody przez daną osobę fizyczną lub przedstawiciela osoby prawnej na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Wysłuchania,
d) otrzymanie od organizatora lub organizatorów maila z potwierdzeniem udziału w wysłuchaniu.

12. Lista osób fizycznych lub prawnych, które otrzymały imienne zaproszenie od organizatora lub organizatorów jest umieszczana na stronie internetowej przed Wysłuchaniem.

13. Jeśli łączna liczba osób chętnych do uczestnictwa w Wysłuchaniu przekroczy dostępny limit miejsc (zależny od wielkości pomieszczenia lub platformy internetowej, na której odbywa się Wysłuchanie), pierwszeństwo udziału mają osoby fizyczne lub prawne które wysłali zgłoszenia jako aktywni uczestnicy Wysłuchania (Mówcy).

14. W przypadku, gdy liczba osób, chętnych do uczestnictwa w Wysłuchaniu przekroczy dostępny limit miejsc, ostatecznego wyboru aktywnych uczestników Wysłuchania dokonuje organizator lub organizatorzy w drodze losowania.

15. Wszystkie osoby fizyczne i prawne, o których mowa w punktach 7d i 8, które prześlą w wyznaczonym przez organizatorów terminie zgłoszenia, otrzymają w terminie wskazanym na stronie www e-mail z potwierdzeniem udziału lub z informacją, że z powodu zbyt dużej liczby chętnych względem pomieszczenia, w którym odbywa się wysłuchanie, nie mogą w nim uczestniczyć osobiście.

IV. Przebieg Wysłuchania

16. Wysłuchanie prowadzone jest przez co najmniej jednego moderatora, który czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu, a w szczególności: prowadzi listę mówców, udziela głosu, kontroluje czas wypowiedzi.

17. Wysłuchanie ma następujący przebieg:
a) wprowadzenie do Wysłuchania – przedstawiciel/przedstawiciele organizatora lub organizatorów,
b) prezentacja projektu aktu prawnego lub decyzji, o którym mowa w punkcie 1– przedstawiciel/przedstawiciele wnioskodawców, projektodawcy lub sprawozdawców (o ile przyjęli zaproszenie),
c) wystąpienia aktywnych uczestników Wysłuchania – osób, o których mowa w punktach 8 i 9,
d) wypowiedź projektodawców,
e) zamknięcie wysłuchania – przedstawiciel/przedstawiciele organizatora lub organizatorów (w tym ewaluacja Wysłuchania).

18. Moderator wysłuchania udziela głosu kolejnym występującym wypowiedzi.

19. Po udzieleniu głosu przez moderatora występujący swoją wypowiedź rozpoczyna od podania imienia i nazwiska, a w przypadku uczestników reprezentujących osoby prawne – również nazwy danej osoby prawnej.

20. Każdy uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z zabierania głosu.

21. Uczestnicy nie mogą prowadzić polemiki z wypowiedziami innych uczestników ani poruszać kwestii wykraczających poza zagadnienia ściśle stanowiące przedmiot Wysłuchania.

22. Każdy uczestnik/każda uczestniczka ma prawo wystąpić jeden raz podczas Wysłuchania. Jeśli po wystąpieniach wszystkich uczestników zapisanych na listę mówców pozostanie czas, moderator może zarządzić drugą turę wystąpień.

23. Moderator ma prawo przerwać wypowiedź lub w skrajnych przypadkach odebrać głos, jeżeli mówca nie mówi na temat, który jest przedmiotem Wysłuchania, prowadzi polemikę z innymi uczestnikami, wygłasza nieuprawnione sądy wartościujące, posługuje się argumentami ad personam, narusza zasady współżycia społecznego lub nie przestrzega Regulaminu wysłuchania. Przyczyną odebrania głosu nie może być w żadnym wypadku to, czy występujący popierają czy krytykują proponowane rozwiązania, będące przedmiotem Wysłuchania.

24. Moderator kontroluje czas wypowiedzi informując mówców o upływającym czasie i ostatecznie jego wyczerpaniu.

25. Aby usprawnić przebieg Wysłuchania organizatorzy w widocznym miejscu ustawiają ekran informujący osoby zabierające głos i pozostałych uczestników o upływie czasu.

26. Uczestnicy, którzy nie zdążą wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie bądź wypowiedzą się w sposób niepełny, mogą złożyć w formie pisemnej swoje opinie tuż po zakończeniu Wysłuchania lub przekazać je do organizatora w ciągu 2 dni po wysłuchaniu. Ta zasada dotyczy też wszystkich pozostałych uczestników Wysłuchania.

 V. Podsumowanie Wysłuchania

27. W okresie do 14 dni roboczych organizator (lub organizatorzy) upublicznia na stronie internetowej podsumowanie Wysłuchania.

28. Podsumowanie, o którym, zawiera:
a) podstawowe informacje o przebiegu Wysłuchania,
b) listę uczestników wyrażających swoją opinię w trakcie Wysłuchania,
c) zapis wszystkich merytorycznych wypowiedzi sformułowanych w trakcie Wysłuchania,
d) opinie lub opracowania złożone w formie pisemnej, o których mowa w punkcie 28.

VI. Jawność Wysłuchania

29. Upublicznieniu na stronie www podlegają:
a) wszystkie wypowiedzi aktywnych uczestników Wysłuchania,
b) lista osób fizycznych lub prawnych, które zgłosiły chęć aktywnego uczestnictwa w Wysłuchaniu,
c) lista osób fizycznych lub prawnych, które zabrały głos,
d) wyniki ewaluacji ze strony uczestników.

Klauzula informacyjna oraz obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Gromadzone dane i zasady ich wykorzystywania

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych z uwagi na cele statutowe oraz prowadzoną działalność przywiązują szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających niniejszą stronę internetową. Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie dla celów prawidłowego zarządzania niniejszym serwisem.

Wśród danych użytkowników, które są automatycznie zbierane podczas wizyty na naszej stronie, znajdują się dane takie jak: adres IP, nazwa domeny z której wchodzą na naszą stronę, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Wykorzystujemy je przede wszystkim w celu generowania statystyk odwiedzin naszej strony, co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, zapewnić mu wysoką jakość merytoryczną, analizować, czy struktura strony nie zawiera błędów etc.

Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych podmiotom trzecim, nie udostępniamy ich nikomu, za wyjątkiem organów ścigania, sądów i organów administracji publicznej, jeśli zwrócą się do nas z takim żądaniem na podstawie odpowiednich przepisów, w szczególności w związku z podejrzeniem naruszenia prawa.

Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu

Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie niniejszego serwisu. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się w naszym serwisie.

Kontakt i dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy kontaktować się z nami na adres poczty elektronicznej: iodo@rt-net.pl Wszelkie dane, które użytkownicy przekażą nam, kontaktując się z nami na wskazany adres e-mailowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.

Zastrzegamy sobie ponadto możliwość publikacji na naszej stronie internetowej informacji związanych z tematyką serwisu, przekazanych nam przez użytkowników, z zachowaniem w tajemnicy danych osoby, od której informacje te pochodzą.

Nasza polityka w odniesieniu do cookies (pol. ciasteczka)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka), które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z naszej strony. Taka identyfikacja jest konieczna, abyśmy wiedzieli jaką stronę mamy wyświetlić danemu użytkownikowi. Ponadto, wykorzystujemy ten mechanizm w celu gromadzenia statystycznych informacji na temat użytkowników naszej strony (szczegóły powyżej).

Mechanizm cookies nie jest przez nas wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych.

Użytkownik może również zablokować pliki cookie generowane przez naszą stronę za pomocą odpowiednich ustawień swojej przeglądarki lub jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. Administratorami danych osobowych są:
a) Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych z siedzibą: Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: ofop@ofop.eu.
b) Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z siedzibą: ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: info@zielonasiec.pl
(dalej: „ADMINISTRATORZY”)

2. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych – Ewelinę Szczepańską, z którą można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Przetwarzanie odbywa się w celu:
a) Przetwarzania, utrwalenia i publikacji wizerunku z wysłuchań – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b) Zapewnienia kontaktu w związku z planowanymi wydarzeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
c) Organizacji i przeprowadzenia wysłuchań dotyczących projektu Umowy Partnerstwa zgodnie z regulaminem– art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administratorzy nie zamierzają przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administratorzy będą przekazywać dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, w tym do podmiotów dostarczających rozwiązania informatyczne Zoom, Virtual Meeting System oraz podmiotów dostarczających usługi teleinformatyczne, w tym pocztę elektroniczną. Ponadto dane zostaną udostępnione na YouTube oraz Facebook podczas transmisji wydarzeń.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów do 31 grudnia 2022 r. 

9. Wizerunek będzie przetwarzany do czasu wycofania zgody oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Skargę na działania Administratorów można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych konieczne, aby móc wziąć udział w wysłuchaniach. Zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna.

13. Administratorzy nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji.