autorka: Alina Pogoda

Czas na składanie projektów transformacyjnych dla województwa śląskiego

19 czerwca miała miejsce wideokonferencja Zespołu Regionalnego dla inicjatywy regionów górniczych województwa śląskiego. Region przygotowuje się do opracowania Regionalnego Planu Transformacji i w związku z tym ogłasza nabór propozycji projektów, które umożliwią zdiagnozowanie potrzeb inwestycyjnych w regionie.

Podczas rozmowy podkreślono konieczność przeprowadzenia przemyślanej i sprawiedliwej transformacji regionu. Przedstawiono również projekty, które w przyszłości będą realizowane na terenie województwa m.in. Dzielnica Nowych Technologii w Katowicach, rewitalizacja obszaru obejmującego zespół budynków Szybu Poniatowski w Katowicach czy budowa Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego na potrzeby przekwalifikowania pracowników do pracy w sektorze energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem sektora wiatrowego.

W związku z nowymi możliwościami unijnego finansowania inwestycji z Funduszu Odbudowy czy Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Zespół Regionalny dla inicjatywy regionów górniczych ogłosił przyjmowanie propozycji projektów do 24 lipca 2020 roku. Fiszki projektowe należy wysyłać na adres transformacja@slaskie.pl

Fiszkę projektową można pobrać TUTAJ

Serdecznie zachęcamy do wysyłania projektów. Przypominamy, że projekty, które mogą się ubiegać o wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji obejmują:

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące do dywersyfikacji gospodarczej i restrukturyzacji ekonomicznej;
b) inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;
c) inwestycje w działania badawcze i innowacyjne oraz wspieranie transferu zaawansowanych technologii;
d) inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych;
e) inwestycje w cyfryzację i łączność cyfrową;
f) inwestycje w regenerację, dekontaminację i renaturalizację terenów oraz projekty zmieniające ich przeznaczenie;
g) inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym w tym poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości, efektywne gospodarowanie zasobami, ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz recykling;
h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników;
i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy;
j) aktywne włączanie osób poszukujących pracy;
k) pomoc techniczną.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie wspiera:

a) likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;
b) wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
c) przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 ;
d) inwestycji w zakresie produkcji, przetwarzania, dystrybucji, składowania lub spalania
paliw kopalnych;
e) inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową na obszarach, na których istnieją co
najmniej dwie sieci szerokopasmowe o równoważnej kategorii.