17 grudnia Komisja Europejska przyjęła uzasadnioną opinię w ramach postępowania wszczętego przez Czechy przeciwko Polsce na mocy art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Czechy twierdzą, że Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej poprzez pewne działania podjęte w ramach procedury przedłużenia do 2026 r. koncesji na wydobycie dla kopalni węgla brunatnego w Turowie.

Czechy wniosły skargę do Komisji Europejskiej w dniu 30 września 2020 r., w której zarzucają Polsce nieprawidłowe stosowanie przepisów dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz przepisów dyrektywy w sprawie dostępu do informacji w odniesieniu do informowania społeczeństwa i państw członkowskich zaangażowanych w konsultacje transgraniczne, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a także zasady lojalnej współpracy.

Polska w celu przedłużenia koncesji na wydobycie dla kopalni węgla brunatnego w Turowie zmieniła w maju 2019 r. plan zagospodarowania przestrzennego, wydała w styczniu 2020 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującą ocenę oddziaływania na środowisko na potrzeby przedłużenia i nadała jej rygor natychmiastowej wykonalności. W marcu 2020 r. Polska przedłużyła ważność koncesji na wydobycie do 2026 r. Chociaż odbyły się transgraniczne międzypaństwowe konsultacje i konsultacje społeczne na temat decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, nie dotyczyły one przedłużenia koncesji na wydobycie.

W swojej uzasadnionej opinii Komisja uważa, Polska popełniła pewne naruszenia prawa UE, które Czechy podnosiły w swojej skardze. Po przyjęciu przez Komisję uzasadnionej opinii Czechy mogą podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Nie wyklucza to możliwości osiągnięcia polubownego rozwiązania sporu przez strony.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej