Pomysły na projekty wpisujące się w cele Funduszu Sprawiedliwej Transformacji można zgłaszać do 11 grudnia.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, któremu Ministerstwo Klimatu i Środowiska powierzyło do realizacji przygotowanie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji, wysłał organizacjom pozarządowym zajmującym się sprawiedliwą transformacją regionów węglowych zaproszenie do składania propozycji projektów do Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji (KPST). IETU jest obecnie na etapie mapowania dużych projektów inwestycyjnych, wpisujących się w proces transformacji subregionów węglowych zgodnych z celem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz skorelowanych polityk krajowych i strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Pomysły na projekty w postaci wypełnionych fiszek projektowych należy przesyłać do 11 grudnia na adres ietu@ietu.pl 

Z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji powinny być finansowane projekty inicjowane przez regionalnych i lokalnych interesariuszy, odpowiadające na potrzeby regionów i służące przede wszystkim złagodzeniu negatywnych społecznych i gospodarczych skutków odchodzenia od węgla

Pomysł tworzenia Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji równolegle do powstających w regionach Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji (TPST) oraz wykorzystania części środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację ponadregionalnych projektów energetycznych uważamy za kontrowersyjny. Projekty potrzebne regionom i odpowiadające na ich potrzeby są obecnie identyfikowane przez same regiony w ramach tworzenia TPST. Projekty o znaczeniu ponadregionalnym, niezbędne w ramach szerszej transformacji energetycznej całej gospodarki, mogą być uzupełnieniem TPST, jednak powinny być finansowane ze źródeł innych niż Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Środki z Funduszu są ograniczone i powinny być skoncentrowane na realizacji celu Funduszu określonego w projekcie rozporządzenia, tj. na łagodzeniu negatywnych skutków transformacji na szczeblu subregionalnym. W myśl projektu rozporządzenia powołującego Fundusz mają temu służyć inwestycje w MŚP w obszarach czystej energii, efektywności energetycznej, cyfryzacji i innowacji, a także działania wspierające osoby zmieniające pracę i ułatwiające zdobycie nowych kwalifikacji oraz działania poprawiające stan środowiska i nadające nowe funkcje zdegradowanym obszarom pogórniczym. 

Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji powinien zaś być raczej dokumentem strategicznym, określającym m.in. harmonogram zamykania kopalń i elektrowni węglowych oraz długofalowe kierunki przekształceń sektora energetyki. Takiego dokumentu potrzebują regiony górnicze jako podstawy planowania własnych działań. 

Mamy nadzieję, że Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji spełni tę rolę, ale jeśli ma zawierać również listę inwestycji, powinny na niej znaleźć się projekty zaproponowane przez interesariuszy z regionów węglowych i dopasowane do potrzeb i możliwości tych regionów.

Warunkiem dobrego zaplanowania transformacji subregionów górniczych i efektywnego wykorzystania funduszy jest szeroki dialog społeczny na ten temat. Dlatego zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami przesyłanymi na adres IETU projektami, które chętnie zaprezentujemy na naszej stronie.

Fiszkę projektową można pobrać tutaj. Zaproszenie do składania fiszek projektowych nie jest naborem wniosków o finansowanie. Służy do zidentyfikowania projektów, które mogłyby być finansowane w ramach FST i którymi są zainteresowani lokalni interesariusze.