autorka: Alina Pogoda

Do końca sierpnia można zgłaszać propozycje projektów, na podstawie których będzie opracowywany Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej (TPST). Propozycje będą służyły do rozpoznania i analizy tego, jakie inwestycje w regionie powinny być realizowane podczas procesu sprawiedliwej transformacji.

Zespół roboczy pracujący nad tworzeniem TPST Wielkopolski Wschodniej działa w czterech grupach – środowisko, energetyka, wyzwania społeczne oraz infrastruktura. We wrześniu podczas kolejnego spotkania, grupy będą omawiać nadesłane fiszki projektowe oraz wybiorą projekty priorytetowe dla TPST. 

Fiszki projektowe należy wysyłać na adres transformacja@arrkonin.org.pl.

Fiszkę można pobrać TUTAJ

Serdecznie zachęcamy do wysyłania projektów. Przypominamy, że projekty, które mogą się ubiegać o wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji obejmują:

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące do dywersyfikacji gospodarczej i restrukturyzacji ekonomicznej;
b) inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;
c) inwestycje w działania badawcze i innowacyjne oraz wspieranie transferu zaawansowanych technologii;
d) inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych;
e) inwestycje w cyfryzację i łączność cyfrową;
f) inwestycje w regenerację, dekontaminację i renaturalizację terenów oraz projekty zmieniające ich przeznaczenie;
g) inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym w tym poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości, efektywne gospodarowanie zasobami, ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz recykling;
h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników;
i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy;
j) aktywne włączanie osób poszukujących pracy;
k) pomoc techniczną.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie wspiera:

a) likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;
b) wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
c) przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 ;
d) inwestycji w zakresie produkcji, przetwarzania, dystrybucji, składowania lub spalania paliw kopalnych;
e) inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową na obszarach, na których istnieją co najmniej dwie sieci szerokopasmowe o równoważnej kategorii.

Aktualności