Polska Zielona Sieć zaapelowała o większy udział organizacji społecznych w Komitetach Monitorujących Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Ministerstwo przekazało apel do regionów z prośbą o rozważenie naszych postulatów.

9 września Polska Zielona Sieć wraz z trzydziestoma samorządami i organizacjami społecznymi przesłała do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Grzegorza Pudy, apel o utworzenie dodatkowych miejsc w Komitetach Monitorujących (KM) oraz powołania grup roboczych ds. sprawiedliwej transformacji

W odpowiedzi j na apel, Polska Zielona Sieć otrzymała pismo od dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Piotra Zygadło. Ministerstwo w piśmie adresowanym do województw objętych wsparciem z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, przekazuje nasze postulaty i prosi regiony o ich rozważenie. Dodatkowo ministerstwo w piśmie poinformowało, że w celu zapewnienia właściwego systemu koordynacji procesu sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym, w MFiPR prowadzone są aktualnie prace nad powołaniem Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji, która pełnić będzie rolę podkomitetu w ramach Komitetu ds. Umowy Partnerstwa. W prace Rady włączeni będą m.in. przedstawiciele samorządów wojewódzkich regionów będących beneficjentami FST wraz ze wskazanymi reprezentantami gmin górniczych, przedstawiciele organizacji ekologicznych oraz związków zawodowych.

Polska Zielona Sieć docenia, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało nasze postulaty do regionów węglowych. Liczymy, że w Komitetach Monitorujących pojawi się liczna reprezentacja osób i instytucji, które są zaangażowane w proces sprawiedliwej transformacji, jak i również że zostaną utworzone grupy robocze ds. sprawiedliwej transformacji.

Samorządowcy i aktywiści społeczni uważają, że aby efektywnie wykorzystać wsparcie z funduszu, polskie regiony węglowe muszą napisać dobre, ambitne projekty, które odpowiedzą na wyzwania transformacji społecznej i gospodarczej. W związku z tym, zarówno w komitetach monitorujących, jak i w grupach roboczych ds. sprawiedliwej transformacji powinny zasiadać  instytucje i osoby, które przez dwa ostatnie lata pracowały nad zapisami Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji (TPST), dzięki którym uzyskanie środków z FST jest w ogóle możliwe. Duże doświadczenie i zaangażowanie osób i instytucji, które dotychczas pracowały nad TPST, zagwarantuje że Komitet Monitorujący przedstawi odpowiednie kryteria wyboru projektów. W konsekwencji, z FST zostaną sfinansowane takie projekty, które przysłużą się regionom węglowym w tworzeniu nowej, alternatywnej gospodarki, przyjaznej dla lokalnej społeczności i środowiska naturalnego.

Alina Pogoda, Polska Zielona Sieć