Wsparcie techniczne

JASPERS

Metodologia oceny projektów opracowana przez inicjatywę JASPERS  składa się z dwóch etapów:

Etap I – Ogólna ocena projektu

Dwa główne kryteria, wg których oceniany jest projekt dotyczą jego lokalizacji – musi dotyczyć regionu górniczego w transformacji z wciąż prowadzoną działalnością górniczą – oraz jego zakresu – powinien przewidywać realizację przynajmniej jednego z poniższych celów:

 • strukturalna transformacja i dywersyfikacja gospodarki regionu;
 • tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy;
 • rozwój zaawansowanych technologii;
 • poprawa efektywności energetycznej i transformacja systemu energetycznego;
 • inteligentny rozwój miast i odporność na zmieniające się warunki;
 • pozytywny wpływ na środowisko i cele związane z ochroną klimatu.

Etap II – Ocena dokumentów aplikacyjnych projektu – ocena jakościowa i rekomendacje

II A – Wpływ projektu

 • Wkład w polityki, programy i strategie: lokalne/regionalne/krajowe/UE

Kryterium ocenia wkład projektu w odpowiednią politykę lokalną/regionalną/krajową/UE i dokumenty strategiczne (zwłaszcza: Lokalne/regionalne strategie rozwoju, Długookresowe strategie rozwoju kraju, Krajowe/regionalne/lokalne plany zagospodarowania przestrzennego, Regionalne/krajowe strategie inteligentnej specjalizacji, Krajową politykę energetyczną, Strategię UE 2020, Ramy polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 r., Politykę energetyczną Polski do 2050 r. itp.).

 • Wpływ na lokalną gospodarkę i biznes

Kryterium ocenia wpływ projektu na gospodarkę regionu objętego działaniem projektu, mierzony pod kątem: opłacalności ekonomicznej projektu, wkładu we wzrost PKB, potencjału innowacyjności, tworzenia nowych przedsiębiorstw (zwłaszcza start-upów lub ogólnie MŚP).

 • Wpływ na zatrudnienie i przekwalifikowanie pracowników

Kryterium ocenia bezpośredni wpływ projektu na przekwalifikowywanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników górnictwa węglowego – wyrażony w liczbie pracowników, oraz bezpośredni i pośredni wpływ projektu na zatrudnienie i innowacje społeczne w regionie – mierzony w ekwiwalentach pełnego czasu pracy.

 • Wpływ na środowisko

Kryterium ocenia oddziaływanie projektu na środowisko (np. ludzi, florę, faunę, glebę, wodę, powietrze, klimat, krajobraz, zasoby materialne oraz dziedzictwo kulturowe) i jego potencjał w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i przystosowywaniu się do nich. Szczególny nacisk jest kładziony na potencjał projektu w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Brane pod uwagę są wyłącznie projekty o neutralnym lub pozytywnym wpływie na produkcję gazów cieplarnianych. Priorytetowo traktowane są projekty mające większy wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych i/lub projekty dotyczące wytwarzania lub wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej i rozwoju magazynowania energii.

 • Innowacyjność i potencjał replikacji

Kryterium ocenia innowacyjność projektu i potencjał udanego powielenia w innych regionach węglowych w transformacji, przy jednoczesnym osiągnięciu wyników w porównywalnej skali. Kryterium ocenia również wykorzystanie i rozwój zaawansowanych technologii w projekcie.

Etap II B – Zasadność projektu

 • Wykonalność planu realizacji projektu

Przejrzystość i kompleksowość planu realizacji projektu, harmonogram jego realizacji – w tym określenie głównych etapów projektu (wskaźniki rzeczowe i finansowe do monitorowania realizacji, wskaźniki produktów i rezultatów projektu), stopień dojrzałości projektu (w tym w stosownych przypadkach: przygotowanie studium wykonalności, biznesplan, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, ocena ryzyka, ocena oddziaływania na środowisko, decyzja w sprawie pomocy publicznej).

 • Potencjał instytucjonalny

Kryterium ocenia zdolność beneficjenta pod względem potencjału technicznego, potencjału prawnego, możliwości finansowych, potencjału administracyjnego i zarządzania projektem.

 • Wykonalność techniczna

Kryterium ocenia techniczną wykonalność projektu, w szczególności: czy rozwiązanie techniczne jest w stanie w odpowiedni sposób spełnić cele projektu, czy projekt jest w stanie osiągnąć zamierzone rezultaty, czy jego koncepcja techniczna jest solidna i dostosowana do „najlepszej dostępnej technologii”, czy projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami i normami na poziomie kraju oraz UE.

 • Uzasadnienie biznesowe

Kryterium ocenia uzasadnienie biznesowe (lub inne uzasadnienie projektu), w szczególności analizę popytu na projekt i jego produkty oraz analizę wariantów i analizę finansową.

 • Zarządzanie ryzykiem

Kryterium ocenia stopień narażenia projektu na ryzyka i związane z tym plany zarządzania ryzykiem. Ocena ogranicza się do głównych rodzajów ryzyka, na które narażony jest projekt, w szczególności: popyt, projektowanie, nabywanie gruntów, administracja i zamówienia publiczne, konstrukcja, kwestie operacyjne, finansowe, regulacyjne, prawne, w tym pomoc publiczna, środowisko naturalne, zmiany klimatu.

SRSS

Służba ds. Wspierania Reform Strukturalnych (Structural Reform Support Service – SRSS) ma na celu, zgodnie z nazwą, ułatwienie regionom planowania reform strukturalnych. Udziela pomocy dostosowanej do potrzeb poszczególnych regionów, uwzględniając wszystkie etapy transformacji i szeroki wachlarz polityk.

Wsparcie to:

 • jest udzielane na wniosek państwa członkowskiego,
 • nie wymaga współfinansowania,
 • charakteryzuje się szybkim wdrażaniem (coroczne rundy wniosków).

Obecnie projekty SRSS są realizowane w następujących regionach węglowych:

Górna Nitra, Słowacja

 • wsparcie w przygotowaniu planu działania (przyjętego przez władze słowackie w dniu 3 lipca 2019 r.), w tym konsultacje społeczne z zainteresowanymi stronami;
 • wsparcie w zakresie możliwości rekultywacji terenów górniczych i minimalizacji wpływu na środowisko oraz wizyty studyjne w innych regionach węglowych.

Macedonia Zachodnia, Grecja

 • wsparcie w przygotowaniu planu transformacji, w tym zmiany przeznaczenia gruntów górniczych;
 • identyfikacja konkretnych projektów w zakresie dywersyfikacji gospodarczej oraz zaangażowanie zainteresowanych stron.

Jak można ubiegać się o wsparcie?

Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem organów koordynujących państw członkowskich do dnia 31 października każdego roku (na ogół wniosków jest więcej niż dostępnych środków finansowych). Następnie prowadzony jest dialog z władzami krajowymi na temat projektowania i wdrażania wsparcia.

SRSS może pomóc w przygotowaniu wniosku.

Aktualności