Stowarzyszenie działa od 2011 r., a jego celem jest wspieranie rozwoju Konina oraz podnoszenie jakości życia jego mieszkanek i mieszkańców. Szczególnym tematem zainteresowań stowarzyszenia jest partycypacja obywatelska – konsultacje społeczne, budżet obywatelski, dostęp do informacji publicznej. Jednym z największych projektów stowarzyszenia było opracowanie „Obywatelskiej strategii rozwoju miasta Konin 2020” wraz z raportem dr Tomasza Herudzińskiego, którego tematem była diagnoza stanu sytuacji społecznej Konina. W ostatnich dwóch latach Akcja Konin skupiła swoje działania wokół koncepcji sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Przedstawicielka stowarzyszenia – Miłosława Stępień – reprezentowała region koniński w spotkaniach roboczych Platformy Regionów Górniczych w Procesie Transformacji w Brukseli. Akcja Konin jest organizatorem lub współorganizatorem konferencji i wydarzeń poświęconych tematyce sprawiedliwej transformacji. Jest sygnatariuszem „Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej” oraz apelu do Prezesa Rady Ministrów o program społeczny dla regionów górniczych i okrągły stół sprawiedliwej transformacji

Stowarzyszenie jest zainteresowane wchodzeniem w partnerstwa i koalicje przy tworzeniu projektów dotyczących sprawiedliwej transformacji.

Stowarzyszenie utworzone zostało na początku 2019 r. przez miejskie aktywistki i aktywistów z Konina. Obecnie stowarzyszenie skupia kilkanaście osób zaangażowanych w życie miasta i regionu. Celem działalności organizacji jest wspieranie rozwoju Konina i Wielkopolski. Tematycznie zakres jej działań koncentruje się wokół takich kwestii jak: sprawiedliwa transformacja, rozwój lokalnej przedsiębiorczości (szczególnie wśród ludzi młodych), rozwój edukacji cyfrowej, zmiany w przestrzeni miejskiej, mobilność i ekologiczny transport, zanieczyszczenie powietrza, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, partycypacja społeczna. Stowarzyszenie bierze aktywny udział w tworzeniu społecznej strategii rozwoju Konina pt. „Konin – zielone miasto energii”, realizowanej z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Koninie od czerwca 2019 r. Stowarzyszenie jest sygnatariuszem m.in. „Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej” oraz apelu do Prezesa Rady Ministrów o program społeczny dla regionów górniczych i okrągły stół sprawiedliwej transformacji „3P: Plan, Partycypacja, Porozumienie”.

Stowarzyszenie jest zainteresowane wchodzeniem w partnerstwa i koalicje przy tworzeniu projektów dotyczących sprawiedliwej transformacji.

Fundacja zajmuje się działalnością kulturalno-społeczną w Koninie od 2015 r. Jednym z jej ważniejszych celów jest rozwój i wspieranie aktywności lokalnych. Fundacja prowadzi kilka rozpoznawalnych w regionie inicjatyw, m.in. „Nieoczywistą mapę ziemi konińskiej” – przedstawiającą w atrakcyjny sposób ciekawe miejsca oraz inicjatywy z Konina i okolic, Festiwal Ognia, Światła i Pirotechniki „Pirania” oraz Konin Restart. Konin Restart to społeczność skupiająca osoby zaangażowane w rozwój Konina. W październiku 2017 r. zorganizowała konferencję „Konin Restart”, której celem było zebranie wspólnych rekomendacji dla Konina oraz mobilizacja do działania, aby udało się je w najbliższych latach zrealizować. Jednym z działań Fundacji w 2018 r. było stworzenie zespołów roboczych, które opracowywały rekomendacje rozwoju Konina dla kandydatów na prezydenta miasta w zakresie: rozwoju gospodarczego, starówki i historii miasta, edukacji, sportu i turystyki, transportu publicznego, kultury, przestrzeni miejskiej. Fundacja organizuje też spotkania i konferencje w ramach „Konin Business Meeting”, skierowane do wszystkich przedsiębiorców z Konina i subregionu konińskiego, którzy poszukują szans na rozwój.

Stowarzyszenie działa od 2014 r., a głównym powodem jego powstania była mobilizacja mieszkańców i mieszkanek na rzecz ochrony jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego, położonego w województwach kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim. Wcześniej, przed założeniem stowarzyszenia, lokalna społeczność organizowała częste protesty, m.in. pod urzędami gmin, w związku z obniżaniem się wód w jeziorach na skutek negatywnego oddziaływania odkrywek kopalni węgla brunatnego Konin. Od 2008 r. organizowane były protesty przeciwko odkrywce Tomisławice. W ostatnich latach stowarzyszenie zaangażowane jest w protesty związane z odkrywką Ościsłowo. Z zebranych materiałów stowarzyszenie przygotowało w 2019 r. film obrazujący skalę degradacji jezior Wilczyńskiego, Suszewskiego, Ostrowskiego, Budzisławskiego, Kownackiego i Wójcińskiego. Stowarzyszenie współpracuje m.in. z ogólnopolską Koalicją „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”, ruchem społecznym z gminy Babiak, fundacją Greenpeace Polska, Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz organizacjami z Konina. Przedstawiciele stowarzyszenia biorą aktywny udział w lokalnych i krajowych akcjach protestacyjnych związanych z odkrywkami węgla brunatnego, wydarzeniach związanych z upowszechnianiem koncepcji sprawiedliwej transformacji energetycznej. Stowarzyszenie jest jednym z sygnatariuszy apelu organizacji pozarządowych do Prezesa Rady Ministrów o program społeczny dla regionów górniczych i okrągły stół sprawiedliwej transformacji „3P: Plan, Partycypacja, Porozumienie”.

Ruch społeczny tworzy kilkadziesiąt mieszkańców i mieszkanek gminy Babiak skupionych w nieformalnej grupie. Celem ich działania jest ochrona interesów społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego w związku z planami utworzenia odkrywki węgla brunatnego Dęby Szlacheckie na terenie gmin Babiak i Koło. Zajmują się zwłaszcza monitorowaniem spraw administracyjnych związanych z tym tematem. Ruch ściśle współpracuje z fundacją „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” oraz Fundacją Frank Bold w kontekście porad prawnych. Grupa rozpoczęła działania w momencie, kiedy w 2013 r. pojawiła się informacja o planach utworzenia odkrywki. O zamierzeniach tych lokalna społeczność nie była informowana, wobec czego najbardziej zaangażowani mieszkańcy i mieszkanki zorganizowali 21 czerwca 2015 r. referendum gminne, które miało rozstrzygnąć, czy społeczność jest za budową kopalni węgla brunatnego na terenie gminy Babiak. Według ruchu obecnym priorytetem w działaniach powinna być rekultywacja terenów kopalnianych i doprowadzenie ich do stanu maksymalnie zbliżonego do tego sprzed eksploatacji.

Powołana w styczniu w 1992 r. jest instytucją działającą na rzecz rozwoju regionalnego Wielkopolski, wyspecjalizowaną w realizacji rządowych i międzynarodowych programów polityki regionalnej. Realizuje projekty i usługi dla przedsiębiorstw, samorządów i instytucji. Celem tej działalności jest podniesienie ich innowacyjności oraz konkurencyjności szczególnie w obszarze rozwoju gospodarczego. W latach 2001-2008 Agencja pełniła funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa wielkopolskiego, administrującej środkami unijnymi przeznaczonymi na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw. Agencja zaangażowała się w działania na rzecz sprawiedliwej transformacji wraz z objęciem w styczniu 2019 r. stanowiska prezesa zarządu przez Macieja Sytka. W Agencji otrzymał on ważną dla procesu transformacji funkcję Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej. Agencja przyjęła na siebie rolę instytucji zbierającej projekty oraz kontaktującej się z Ministerstwem Energii oraz Komisją Europejską w tej sprawie. Działania Agencji są uzgadniane zarówno z Urzędem Marszałkowskim, jak i Ministerstwem Energii oraz Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Ważnym osiągnięciem Agencji jest zainicjowanie i doprowadzenie do zawarcia w kwietniu 2019 r. „Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej” oraz podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy Agencji i władz samorządowych z podmiotami sektora energetycznego w działaniach związanych z procesami transformacji.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (ZE PAK) to jeden z największych podmiotów gospodarczych Wielkopolski Wschodniej, część Grupy Kapitałowej ZE PAK. Od października 2012 r. ZE PAK jest firmą prywatną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawową działalnością Grupy jest wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła. W jej posiadaniu są dwie kopalnie – KWB Konin i KWB Adamów, oraz trzy elektrownie opalane węglem brunatnym: Pątnów I, Pątnów II i Konin. Ich łączna osiągalna moc elektryczna brutto wynosi 1896 MW51. ZE PAK jest sygnatariuszem „Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej” oraz listu intencyjnego w sprawie współpracy wraz z miastem Konin, województwem wielkopolskim, Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie i Konińską Izbą Gospodarczą w działaniach związanych z procesami transformacji. Obecna sytuacja na rynku energetycznym skłania firmę do poszukiwania nowych niskoemisyjnych źródeł energii, które będą alternatywą dla węgla.

ZE PAK zgłosił osiem projektów, które zostały przedstawione Komisji Europejskiej przez Agencję Rozwoju Regionalnego wraz z innymi projektami z regionu. Wśród planowanych projektów znalazły się m.in.:

  • budowa farm fotowoltaicznych i wiatrowych na rekultywowanych terenach Grupy,
  • przystosowanie instalacji węglowej do spalania biomasy,
  • budowa magazynu ciepła dla potrzeb ogrzewania miasta Konin,
  • budowa magazynu energii dla potrzeb OZE powstających na terenach Grupy,
  • stworzenie centrum logistycznego wraz z zabudową paneli fotowoltaicznych na dachach,
  • uruchomienie fabryki montażu paneli fotowoltaicznych oraz
  • przygotowanie infrastruktury do wytwarzania, magazynowania oraz dystrybucji wodoru.