16 marca 2023 r. w “Stacji Biblioteka” odbyło się szkolenie pt. “Klimatyczne i środowiskowe wyzwania Rudy Śląskiej – kroki ku bardziej zielonej i błękitnej przyszłości”. Warsztaty zorganizował urząd miejski w Rudzie Śląskiej razem z Polską Zieloną Siecią.

Szkolenie, przeznaczone głównie dla urzędników miejskich, odbyło się 16 marca 2023 r. w “Stacji Biblioteka” w Rudzie Śląskiej-Chebzie. Na spotkaniu obecny był m.in. prezydent Rudy Śląskiej – Michał Pierończyk. Ruda Śląska to nie tylko miasto dzielnic, ale też miasto w dolinach rzek. Zawsze się myśli, że to jest miasto węgla i stali – górnicze, czarne, pełne kopalń, ale mamy tu też zieleń i wiele lasów oraz doliny rzeczne. To jest nasz zasób podkreślił Pierończyk. 

Ochrona rzek i obszarów podmokłych  

Warsztaty w Rudzie Śląskiej dotyczyły m.in. ochrony dolin rzecznych i obszarów podmokłych. Dlatego wśród prelegentów znaleźli się m.in. Dorota Serwecińska (od 20 lat zaangażowana w ochronę dolin rzecznych), Roman Konieczny (inżynier budownictwa wodnego, specjalista ds. ograniczania skutków powodzi) oraz Iwona Ciećwierz (mediatorka i ekspertka ds. konsultacji społecznych i współpracy z samorządami). Polską Zieloną Sieć reprezentował Mateusz Kowalik (ekspert ds. sprawiedliwej transformacji). 

Rola błękitno-zielonej infrastruktury

Jednym z głównych tematów szkolenia były zalety wdrażania tzw. zielono-błękitnej infrastruktury. Są to rozwiązanią oparte na przyrodzie (NBS, od ang. nature-based solutions) i z powodzeniem uzupełniają lub zastępują tradycyjne, betonowe rozwiązania. Mają wiele plusów. Pochłaniają CO2, łagodzą niedobory wody i chronią przed powodzią. Przykładem tego typu infrastruktury są m.in. stawy i niecki retencyjne, rowy filtracyjne, ogrody deszczowe czy zielone przystanki. Ich wdrożenie zależy nie tylko od decyzji samorządów, ale również od woli deweloperów oraz mieszkańców. 

Warsztaty były kapitalnym połączeniem wiedzy eksperckiej oraz tego, jak przedstawić mieszkańcom zasadność niektórych przedsięwzięć. Specjaliści do spraw ochrony wód opowiedzieli, jak ją zatrzymywać w mieście, ale sama wiedza i działanie w zgodzie z nią to nie wszystko włodarze potrzebują wiedzieć, jak o zazielenieniu miasta rozmawiać z mieszkańcami podsumował szkolenie Mateusz Kowalik z Polskiej Zielonej Sieci.

Ruda Śląska to miasto szczególnie naznaczone przez trwające wiele pokoleń wydobycie węgla. Węgiel przyczynił się do rozkwitu miasta, tak jak przez lata budował siłę gospodarczą całego regionu, ale intensywne wydobycie pociąga za sobą wiele szkód, które w Rudzie są szczególnie widoczne. Dlatego wyzwania związane z rekultywacją terenów pokopalnianych i likwidacją szkód górniczych są tutaj priorytetem. Podobnie jak tworzenie nowych miejsc pracy dla odchodzących z górnictwa. Samorząd nie zapomina jednak o terenach zielonych i zasobach wodnych. Ruda Śląska wdraża rozwiązania oparte na przyrodzie, takie jak renaturyzacja rzek, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do zwiększenia zasobów wodnych miasta, odbudowy bioróżnorodności i poprawy warunków życia mieszkańców.

Piotr Chałubiński, Polska Zielona Sieć

Aktualności